ISSN 1004-731X CN 11-3092/V
Monthly, Published in 1989
Superintendent: CASIC
Sponsored by: BSC;CSF
Editor-in-Chief: Li Guoxiong
15 May 2024, Volume 36 Issue 5
A Graph Neural Network Visual SLAM Algorithm for Large-angle View Motion
Liu Jinhui, Chen Mengyuan, Han Pengpeng, Chen Hebao, Zhang Yukun
2024, 36(5):  1043-1060.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0053
Abstract ( 95 )   HTML ( 65)   PDF (10153KB) ( 151 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Research on Simulation Model of Double-layer Expansion Design of Expressway
Qiu Jiandong, Tang Yi, Ji Yuxiong, Liu Heng, Luo Junshao
2024, 36(5):  1072-1080.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0007
Abstract ( 47 )   HTML ( 5)   PDF (3191KB) ( 46 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Research on Path Planning of Warehouse Robot with Improved Harris Hawks Algorithm
Lei Xu, Chen Jingyi, Chen Xiaoyang
2024, 36(5):  1081-1092.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0024
Abstract ( 51 )   HTML ( 4)   PDF (3282KB) ( 63 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Image Self-enhancement De-hazing Algorithm Combined with Generative Adversarial Network
Liu Wanjun, Cheng Yuqian, Qu Haicheng
2024, 36(5):  1093-1106.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.22-1551
Abstract ( 50 )   HTML ( 5)   PDF (5478KB) ( 46 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Gradient-based Deep Reinforcement Learning Interpretation Methods
Wang Yuan, Xu Lin, Gong Xiaoze, Zhang Yongliang, Wang Yongli
2024, 36(5):  1130-1140.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.22-1480
Abstract ( 44 )   HTML ( 2)   PDF (2621KB) ( 29 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Research on Collaborative Optimization Method of Multi-UAV Task Allocation and Path Planning
Xiao Peng, Xie Feng, Ni Haihong, Zhang Min, Tang Zhili, Li Ni
2024, 36(5):  1141-1151.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0012
Abstract ( 63 )   HTML ( 3)   PDF (2505KB) ( 70 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Hierarchical Guided Enhanced Multi-objective Firefly Algorithm
Zhao Jia, Lai Zhizhen, Wu Runxiu, Cui Zhihua, Wang Hui
2024, 36(5):  1152-1164.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.22-1486
Abstract ( 37 )   HTML ( 0)   PDF (3100KB) ( 27 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Optimization of Highway Emergency Lane Control Based on Kriging Genetic Algorithm
Tang Jinjun, Hu Lipeng, Li Mingyang, Zhang Xuan
2024, 36(5):  1165-1178.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0090
Abstract ( 40 )   HTML ( 2)   PDF (4165KB) ( 30 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Prediction of Converter Gas Generation Based on Intermission Production Improved Elman
Fei Jiajie, Wu Dinghui, Fan Junyan, Wang Jing
2024, 36(5):  1179-1188.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0022
Abstract ( 30 )   HTML ( 0)   PDF (1736KB) ( 21 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Tri-training Algorithm Based on Density Peaks Clustering
Luo Yuhang, Wu Runxiu, Cui Zhihua, Zhang Yiying, He Yeshen, Zhao Jia
2024, 36(5):  1189-1198.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.22-1550
Abstract ( 39 )   HTML ( 0)   PDF (2561KB) ( 25 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Deep Learning Based Local Path Planning Method for Moving Robots
Liu Zesen, Bi Sheng, Guo Chuanhong, Wang Yankui, Dong Min
2024, 36(5):  1199-1210.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.22-1546
Abstract ( 64 )   HTML ( 6)   PDF (3674KB) ( 50 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Path Planning of Unmanned Delivery Vehicle Based on Improved Q-learning Algorithm
Wang Xiaokang, Ji Jie, Liu Yang, He Qing
2024, 36(5):  1211-1221.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0051
Abstract ( 46 )   HTML ( 3)   PDF (4762KB) ( 53 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Research on Simulation Methods for Forest Fire Extinguishing Using Water Mist
Xiang Bing, Dong Xiaohong, Li Yang
2024, 36(5):  1222-1231.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1267
Abstract ( 42 )   HTML ( 21)   PDF (3996KB) ( 33 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Research on Forest Fire Spread Simulation System Based on OSG
Shao Lei, Yan Xiaotian, Liu Jian, Liu Yuming
2024, 36(5):  1232-1241.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0068
Abstract ( 35 )   HTML ( 1)   PDF (2847KB) ( 35 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
Time Slot Allocation Method of Data Link Based on Improved Difference Algorithm
Zhu Yuting, Su Huankun, Feng Xiaodong, Lei Shijie, Fu Yanfang
2024, 36(5):  1242-1250.  DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0095
Abstract ( 32 )   HTML ( 1)   PDF (2069KB) ( 25 )  
Figures and Tables | References | Related Articles | Metrics
More
Research on Supply Chain Recovery Strategy under Disruption Risks
Yang Yi, Peng Chen, Yang Yujiu, Wang Yulong
2021 Vol. 33 (12): 2771-2781. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.21-0825
Abstract(3918)    PDF (1266KB) (3731)
Reference | Related Articles | Metrics
Brief Review on Applying Reinforcement Learning to Job Shop Scheduling Problems
Wang Xiaohan, Zhang Lin, Ren Lei, Xie Kunyu, Wang Kunyu, Ye Fei, Chen Zhen
2021 Vol. 33 (12): 2782-2791. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.21-FZ0774
Abstract(4370)    PDF (478KB) (4956)
Reference | Related Articles | Metrics
Kernel Block Diagonal Representation Subspace Clustering and Its Convergence Analysis
Liu Maoshan, Ji Zhicheng, Wang Yan, Wang Jianfeng
2021 Vol. 33 (11): 2533-2544. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.21-0950
Abstract(4067)    PDF (686KB) (4592)
Reference | Related Articles | Metrics
High Performance Simulation Method and Test Platform for Full Envelop of Flight Vehicle
Wang Jianlin, Chen Sufang, Tie Ming, Liu Jing, Zhang Jun
2021 Vol. 33 (10): 2298-2306. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.21-0625
Abstract(3674)    PDF (1102KB) (3883)
Reference | Related Articles | Metrics
More
Simulation Analysis of Load Characteristic of Thin Seam Shearer Drum
Zhao Lijuan, Tian Zhen, Liu Xunan, Xie Bo
2015 Vol. 27 (12): 3102-3108.
Abstract(447)    PDF (671KB) (2105)
Cited: Baidu(16)
Risk Analysis of Passenger Car Moving on Curved Sections Based on Sideslip Microscopic Simulation
Zhang Chi, Shao Dongjian, ZhangMin
2015 Vol. 27 (7): 1609-1616.
Abstract(183)    PDF (854KB) (656)
Cited: Baidu(11)
Recent Advances in Finite Element Simulation of Machining Processes
Yu Caixu, Cai Chunbin, Huang Cui, Liu Erliang
2016 Vol. 28 (4): 815-825.
Abstract(287)    PDF (6025KB) (1067)
Cited: Baidu(8)
Research on the Formalization Description method of Manufacturing Capability Service in Cloud Manufacturing
Xiao Yingying, Li Bohu, Chai Xudong, Gong Jing
2015 Vol. 27 (9): 2096-2107.
Abstract(597)    PDF (565KB) (2024)
Cited: Baidu(21)
Track Planning for Unmanned Aerial Vehicles Based on Wolf Pack Algorithm
Liu Yonglan, Li Weimin, Wu Husheng, Song Wenjing
2015 Vol. 27 (8): 1838-1843.
Abstract(350)    PDF (464KB) (1045)
Cited: Baidu(9)
Parameter Optimization on Coordinated Control System of Thermal Power Units in High Rate Variable Load Operation Mode
Tian Liang, Liu Fang, Liu Xinping, Liu Jizhen
2015 Vol. 27 (7): 1532-1540.
Abstract(205)    PDF (574KB) (370)
Cited: Baidu(8)
Modeling and Simulation of HVDC Systems by Three-Phase Dynamic Phasor
ZhaoYunhao, Liu Chongru, Li Gengyin, Yun Feilong
2017 Vol. 29 (4): 752-760. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.201704007
Abstract(290)    PDF (582KB) (465)
Mobile Robot SLAM Simulation with Multi Measurement Update
Xu Yafang, Sun Zuoleit, Zeng Liansun, Zhang Bo
2015 Vol. 27 (6): 1288-1293. DOI:10.16182/j.cnki.joss.2015.06.020
Abstract(239)    PDF (1027KB) (312)
Cited: Baidu(2)
More
Overview of Digital Twins Application and safe Development
Li Xin, Liu Xiu, Wan Xinxin
2019 Vol. 31 (3): 385-392. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.19-0025
Abstract(2025)    PDF (1144KB) (8592)
Reference | Related Articles | Metrics
Modeling Analysis and Prediction on NCP Epidemic Transmission
Sheng Huaxiong, Wu Lin, Xiao Changliang
2020 Vol. 32 (5): 759-766. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.20-0156
Abstract(2859)    PDF (1792KB) (6878)
Reference | Related Articles | Metrics
Brief Review on Applying Reinforcement Learning to Job Shop Scheduling Problems
Wang Xiaohan, Zhang Lin, Ren Lei, Xie Kunyu, Wang Kunyu, Ye Fei, Chen Zhen
2021 Vol. 33 (12): 2782-2791. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.21-FZ0774
Abstract(4370)    PDF (478KB) (4956)
Reference | Related Articles | Metrics
Preliminary Study of Modeling and Simulation Technology Oriented to Neo-type Artificial Intelligent Systems
LiBo Hu, ChaiXudong, ZhangLin, LiTan, QingDuzheng, LinTingyu, LiuYang
2018 Vol. 30 (2): 349-362. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.201802001
Abstract(2730)    PDF (2942KB) (4916)
Reference | Related Articles | Metrics
Kernel Block Diagonal Representation Subspace Clustering and Its Convergence Analysis
Liu Maoshan, Ji Zhicheng, Wang Yan, Wang Jianfeng
2021 Vol. 33 (11): 2533-2544. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.21-0950
Abstract(4067)    PDF (686KB) (4592)
Reference | Related Articles | Metrics
More